ruský Chinese (Simplified) Angličtina filipino Ital japonský korejský malajsky thai Vietnamec

DDU (S dodáním clo neplaceno (... ujednané místo určení))
S dodáním clo neplaceno (... označené místo určení)

Výraz "dodaný bez zaplacení cla" znamená, že prodávající poskytne zboží, které nebylo vyčištěno a vyloženo z přijímaného vozidla, k dispozici kupujícímu na určeném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojené s přepravou zboží na toto místo, s výjimkou případných poplatků vybraných pro dovoz do země určení (výraz "poplatky" zde znamená odpovědnost a rizika pro celní odbavení a za úhradu celních formalit, cel, daní a jiných poplatků). Odpovědnost za tyto poplatky by měl hradit kupující, jakož i další náklady a rizika vyplývající ze skutečnosti, že nebyl schopen předat celní odbavení za účelem dovozu včas.
Nicméně, pokud se strany chtěly, aby prodávající nese rizika a náklady na splnění celních formalit stejně jako náklady na dovoz, pak by to mělo být jasně uvedeno v příslušném dodatku smlouvy o prodeji.
Odpovědnosti, rizika a náklady na vyložení a přeložení zboží závisí na tom, kdo řídí Zvolené místo dodání.
Tento termín může být použit bez ohledu na druh dopravy, ale když dodávka je na palubě plavidla nebo na nábřeží v přístavu určení, by požadavky mohou být používány DES nebo DEQ.

PRODÁVAJÍCÍ

Povinnosti kupujícího

A.1. Dodání zboží v souladu se Smlouvou

B.1. Zaplacení ceny

Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytují zboží a obchodní fakturu nebo jeho ekvivalent elektronické zprávy a jakékoli jiné doklady o shodě, které mohou být požadovány podle kupní smlouvy.

Kupující je povinen zaplatit za předpokladu, ve smlouvě o koupi a prodejní ceny zboží.

A.2. Licence, povolení a formality

B.2. Licence, povolení a formality

Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady a riskovat vývozní licenci nebo jiné oficiální povolení nebo jiné dokumenty a provádět, případně všechny celní formality pro vývoz zboží a pro jejich tranzit přes jakékoliv zemi.

Kupující je povinen na vlastní náklady a riskovat dovozní licenci nebo jiná oficiální povolení nebo jiné dokumenty a provádět, případně všechny celní formality pro dovoz zboží.

A.3. Smlouvy o přepravě a pojištění

B.3. Smlouvy o přepravě a pojištění

a) smlouva o přepravě
Prodávající je povinen uzavřít smlouvu na vlastní náklady za přepravu zboží do místa určení s názvem. Pokud konkrétní bod není dohodnuto jinak není určen praxi, může prodávající vybrat nejvhodnější pro něj poukázat na ujednaného místa určení.
b) smlouva o pojištění
Žádná povinnost.

a) smlouva o přepravě
Žádná povinnost.
b) smlouva o pojištění
Žádná povinnost.

A.4. DELIVERY

B.4. Užívání dodávka

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nebo jiné osobě jmenovanému kupujícím ve formě neotgruzhennom o všech přijíždějících dopravního prostředku do ujednaného místa určení k datu nebo ve lhůtě dohodnuté pro dodání.

Kupující je povinen převzít dodávku zboží, pokud byly doručeny v souladu s článkem A.4.

A.5. Přenos rizik

B.5. Přenos rizik

Prodávající musí, s výhradou ustanovení článku B.5. a nést veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží, dokud nebudou dodány v souladu s článkem A.4.

Kupující je povinen nést veškeré ztráty nebo poškození zboží od okamžiku rizik byly dodány v souladu s článkem A.4. Kupující je povinen - neplní své povinnosti v souladu s článkem B.2. - nese všechny dodatečné nebezpečí ztráty a poškození zboží, čímž vznikly. Kupující je povinen - pokud se nepodaří dát výpověď v souladu s článkem B.7. - nést veškeré ztráty nebo poškození zboží od uplynutí dohodnutého termínu nebo po uplynutí sjednané lhůty pro dodání rizik. Avšak za předpokladu, je vhodné, neboť smluvního zboží. To znamená, že zboží musí být řádně označeny, to znamená, jasně zrušil nebo jinak identifikován jako zboží, které je předmětem této smlouvy.

A.6. Rozdělení nákladů

B.6. Rozdělení nákladů

Prodávající je povinen s výhradou ustanovení B.6: -.. Kromě nákladů vyplývajících z článku A.3a), všechny náklady týkající se zboží až do doby, kdy bylo doručeno v souladu s článkem A.4, a - pokud ji budete potřebovat - zaplatit všechny náklady celních formalit nezbytných pro vývoz, jakož i veškerá cla, daně a jiné poplatky, které se platí při vývozu a pro jejich tranzit přes jakékoli zemi před dodáním v souladu s článkem A.4.

Kupující musí: - nést veškeré náklady spojené se zbožím od okamžiku dodání v souladu s A.4. - nese všechny dodatečné náklady, pokud nesplní své povinnosti podle článku B.2. nebo pokud nesplní svou povinnost vypovědět v souladu s článkem B.7. Podmínkou však je správná shoda zboží se smlouvou. To znamená, že zboží musí být řádně označeny, to znamená, jasně zrušil nebo jinak identifikován jako zboží, které je předmětem této smlouvy, a - kde je to vhodné, budou všechna cla, daně a ostatní náklady, jakož i náklady na celních formalit , splatné při dovozu zboží.

A.7. Všimněte si, na kupujícího

B.7. Všimněte si, prodejci

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu stačí zaslat zboží a kupující na jiný vyžadovaného pro udělení absolutoria je obvykle nezbytná opatření, aby dodávku zboží.

Kupující je povinen vždy, když má nárok na určení doby v dohodnutém období a / nebo místa převzetí do ujednaného místa určení, uvede prodávající.

A.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo rovnocennou elektronickou zprávou

B.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo rovnocennou elektronickou zprávou

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na vlastní náklady s cílem dodání a / nebo obvyklým přepravním dokladu (například obchodovatelného konosamentu, non-obchodovatelné moře nákladního listu, vnitrozemské plavby dokumentu letecký nákladní list, faktura železniční nebo silniční nebo multimodální přepravní dokument), která může být požadována kupující převzít dodávku zboží v souladu s články A.4. / B.4.V, pokud se prodávající a kupující dohodli komunikovat elektronicky , výše uvedené dokumenty lze nahradit rovnocennými elektronickými zprávami (EDI).

Kupující je povinen přijmout odpovídající příkaz k dodání nebo přepravní doklad v souladu s článkem A.8.

A.9. Kontrola - balení - značení

B.9. Kontrola zboží

Prodávající musí zaplatit náklady těchto kontrolních operací (jako kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro dodání zboží v souladu s článkem A.4. Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady balení (pokud je to pro konkrétní obchodní dodat obvyklé smluvní rozbalené zboží), která je potřebná k dodání. Balení je třeba řádně označeny.

Kupující je povinen zaplatit náklady na jakékoli kontrole před odesláním, kromě případů, kdy je tato kontrola nařízena orgány země vývozu.

A.10. DALŠÍ POVINNOSTI

B.10. DALŠÍ POVINNOSTI

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na žádost část jeho nákladů, rizika a veškerou pomoc při získávání jakékoli dokumenty nebo rovnocenné elektronické zprávy (jiné než ty, které je uvedeno v A.8.) Vydáno nebo přenášena v zemi odeslání a / nebo země původu, které kupující může požadovat pro dovoz zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu potřebné informace pro kuplířství pojištění.

Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při získávání dokladů nebo rovnocenné elektronické zprávy, jak je stanoveno v článku A.10., A uhradit prodávajícímu vzniklé těmito orgány v důsledku pomoci kupujícího.