ruský Chinese (Simplified) Angličtina filipino Ital japonský korejský malajsky thai Vietnamec

EXW (EX Works (... označené místo))
Ex Works (... označené místo)

Pod pojmem "Ex Works" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v jeho prostorách nebo jiného ujednaného místa (tzn práce, továrna, sklad, atd.).

Prodávající neodpovídá za nakládku zboží na vozidle, jakož i celní odbavení zboží pro export.
Tento termín tedy představuje minimální závazek pro prodávajícího a kupující nese všechny náklady a rizika spojená převzetí zboží z prodávajícího na místo určení.

Nicméně, pokud si strany přejí, aby prodávající odpovědný za nakládku zboží při odjezdu a nést rizika a náklady spojené s naložením, mělo by to být jasně uvedeno v příslušném dodatku ke smlouvě o prodeji.

Tento termín by neměl být používán, pokud kupující není schopen vykonávat přímo či nepřímo vývozní formality. V tomto případě, termín by měl být používán FCA, za předpokladu, že prodávající zavazuje nést náklady a rizika pro přepravu zboží.

PRODÁVAJÍCÍ

Povinnosti kupujícího

A.1. Dodání zboží v souladu se Smlouvou

B.1. Zaplacení ceny

Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytují zboží a obchodní fakturu nebo jeho ekvivalent elektronické zprávy a jakékoli jiné doklady o shodě, které mohou být požadovány podle kupní smlouvy.

Kupující je povinen zaplatit za předpokladu, ve smlouvě o koupi a prodejní ceny zboží.

A.2. Licence, povolení a formality

B.2. Licence, povolení a formality

Prodávající je povinen na žádost kupujícího na jeho náklady a nebezpečí, poskytnout mu, pokud je to nutné, veškerou pomoc při získání jakékoli exportní licenci nebo jiné úřední povolení nezbytná pro vývoz zboží.

Kupující je povinen na vlastní náklady a riziko jakékoliv vývozní nebo dovozní povolení nebo jiné úřední povolení a provést případně všechny celní formality pro vývoz zboží.

A.3. Smlouvy o přepravě a pojištění

B.3. Smlouvy o přepravě a pojištění

a) smlouva o přepravě
Žádná povinnost.
b) smlouva o pojištění
Žádná povinnost.

a) smlouva o přepravě
Žádná povinnost.
b) smlouva o pojištění
Žádná povinnost.

A.4. DELIVERY

B.4. Užívání dodávka

Prodávající je povinen do dohodnutého termínu nebo v dohodnuté lhůtě, aby poskytovaly není uvolněn v žádném nákladního vozidla na kupujícího na sjednaném místě dodání ve smlouvě. Při absenci tohoto návodu ve smlouvě, je prodávající povinen dodat k obvyklému dodání obdobného zboží prostoru a času. Pokud se strany nedohodly na žádném konkrétním bodě na uvedeném místě, a pokud existuje několik bodů k dispozici, může prodávající zvolit nejvhodnější bod v místě doručení pro něj.

Kupující je povinen převzít dodávku zboží, jakmile je zboží umístěno mu k dispozici v souladu s články A.4 a A.7. / B.7.

A.5. Přenos rizik

B.5. Přenos rizik

Mošt prodávající, s výhradou ustanovení článku B.5 nést veškeré ztráty nebo poškození zboží až rizika byly dodány v souladu s článkem A.4.

Kupující musí nést veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží - od okamžiku, kdy bylo zboží dodáno v souladu s článkem A.4, a -. Od dohodnutém termínu nebo sjednané lhůty pro převzetí, které vznikají proto, že se mu nepodaří dát výpověď v souladu s článkem B.7. Podmínkou však je vhodné, neboť smluvního zboží. To znamená, že zboží musí být řádně označeny, to znamená, jasně zrušil nebo jinak identifikován jako zboží, které je předmětem smlouvy.

A.6. Rozdělení nákladů

B.6. Rozdělení nákladů

Prodávající je povinen, s výhradou ustanovení článku B.6. uhradit veškeré náklady spojené se zbožím, dokud nebyly dodány v souladu s článkem A.4.

Kupující je povinen uhradit - veškeré náklady spojené se zbožím od data dodání zboží jsou mu k dispozici v souladu s článkem A.4, a - veškeré dodatečné náklady vzniklé v důsledku nebo nesplnění povinnosti převzít zboží poté, co bylo uděleno. které má k dispozici, nebo nedal správné oznámení v souladu s článkem B.7. Avšak za předpokladu, je vhodné, neboť smluvního zboží. To znamená, že zboží musí být řádně označeny, to znamená, jasně zrušil nebo jinak identifikován jako zboží, která je předmětem smlouvy, - kde je to vhodné, budou všechna cla, daně a jiné poplatky, jakož i náklady na celních formalit bude splatné při vývozu. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady a poplatky prodávajícím vynaložené na poskytnutí pomoci v souladu s článkem A.2.

A.7. Všimněte si, na kupujícího

B.7. Všimněte si, prodejci

Prodávající je povinen vydat kupujícímu dostatečným oznámením o datu a místě, kdy a kde se zboží budou umístěny na jeho likvidaci.

V případě, že kupující má právo určit čas, ve sjednanou dobu a / nebo na místo převzetí, pak musí dát prodávajícímu jeho dostatečnou pozornost.

A.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo rovnocennou elektronickou zprávou

B.8. Důkaz o dodání, dopravní doklad nebo rovnocennou elektronickou zprávou

Žádná povinnost.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu příslušných dokladů, převzetí k dopravě.

A.9. Kontrola - balení - značení

B.9. Kontrola zboží

Prodávající je povinen zaplatit náklady takových kontrolních operací (jako kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro propuštění zboží na kupujícího k dispozici. Prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady spojené s balením, které jsou nutné pro přepravu zboží (pokud je obvyklé dodávat zboží podle smlouvy balíčku pro konkrétní obchod). Ta se provádí do té míry, že okolnosti týkající se dopravy (například způsoby, cíl) jsou zveřejněna na prodávajícího před kupní smlouvy. Obaly by měly být řádně označeny.

Kupující je povinen zaplatit, není-li dohodnuto jinak, náklady na jakékoliv kontrole před odesláním, včetně kontroly nařízené orgány země vývozu.

A.10. DALŠÍ POVINNOSTI

B.10. DALŠÍ POVINNOSTI

Prodávající je povinen na žádost kupujícího poskytnout mu jeho výdajů, rizika a veškerou pomoc při získání jakékoli dokumenty nebo rovnocenné elektronických zpráv vydaných nebo přenášené v zemi doručení a / nebo v zemi původu, které kupující může požadovat pro vývoz a / nebo dovoz zboží a pokud je to nutné, pro jejich tranzit přes jakékoliv zemi. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost informace nezbytné pro sjednat si pojištění.

Kupující je povinen zaplatit všechny náklady a poplatky vzniklé při získávání dokumentů nebo rovnocenné elektronických zpráv, jak je uvedeno v článku A.10., A uhradit prodávajícím vynaložené podpory na kupujícího.