ruský Chinese (Simplified) Angličtina filipino Ital japonský korejský malajsky thai Vietnamec

CIF

Incoterms 2010

NÁKLADY pojištění a dopravu [... ujednaný přístav určení]
Náklady, pojištění a přepravné [... ujednaný přístav určení]

Tento termín se používá pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.
"Náklady, pojištění a přepravné" ( "Náklady, pojištění a přepravné") znamená, že prodávající dodá zboží na palubě lodi nebo poskytnout dodané zboží takovým způsobem. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází-li toto zboží na palubě plavidla. Prodávající je povinen podepsat smlouvu a zaplatit náklady a přepravné potřebné k uvedení spotřebního zboží do přístavu určení.
Prodávající také smluv o pojištění kryje riziko ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Kupující by si měli uvědomit, že v rámci CIF prodejce je povinen poskytnout pojištění pouze s minimálním pokrytím. Pokud chtějí kupující mít větší ochranu prostřednictvím pojištění, musí buď jasně sladit ji s prodávajícím nebo provádět na vlastní náklady připojištění.
Při použití pojmu CPT, CIP, CFR nebo CIF Prodávající splní svou povinnost dodání, když předá zboží přes dopravce na tuto možnost uvedenou v oblíbené termín cesty, ale ne kdy zboží dosáhne svého cíle.
Tento termín má dva kritické body, neboť riziko a náklady jdou do dvou různých místech. Zatímco smlouva je vždy určen cílový port nelze specifikovat port, přepravy, kdy je riziko přechází na kupujícího. V případě, že přístav nakládky je zvláštního zájmu na kupujícího, strany se vyzývají, aby jasněji definovat ve smlouvě.
Strany se rovněž vyzývají o možnost přesněji určit bod v ujednaném přístavu určení, protože náklady na tomto místě je prodávající. Prodávající doporučuje, aby smlouvy o přepravě, které přesně odrážejí tuto volbu. V případě, že prodávající je v jeho smlouva o přepravě nese náklady vypuštěním do dohodnutého bodu v přístavu určení, že prodávající není oprávněn požadovat náhradu od kupujícího těchto nákladů, pokud se strany nedohodnou jinak.
Prodávající je povinen dodat zboží buď na palubě, nebo zajistit, aby dodané zboží takovým způsobem, na místo určení. Kromě toho je prodávající povinen vstoupit do jakékoliv smlouvy o přepravě nebo která mají zajistit takovou dohodu. S poukazem na povinnost "zajistit" bere v úvahu četné obchodní řetězce, které jsou používány často v obchodování s komoditami.
CIF nemusí být vhodné, když je zboží předáno dopravci před jejím umístěním na palubě plavidla, například zboží v kontejnerech, typických pro dodávku do terminálu. V takových situacích je vhodné používat termín CIP.
CIF vyžaduje, aby prodávající provádět celní formality pro vývoz, v případě potřeby. Prodávající však není povinen provádět celní formality pro dovoz, zaplatit dovozní clo nebo provádět jiné celní formality pro dovoz.

PRODÁVAJÍCÍ

Povinnosti kupujícího

A.1. Obecné povinnosti prodávajícího

B.1. Obecné povinnosti kupujícího

Prodávající je povinen v souladu s kupní smlouvou poskytují zboží a čítače obchodní fakturu, stejně jako jakýkoliv jiný důkaz o podmínkách shody smlouvy o prodeji, které mohou být vyžadovány ve smlouvě.
Jakýkoli dokument uvedené v odstavcích A1-A10 může být nahrazeno rovnocenným elektronickým dokumentem nebo postupu, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží, jak je stanoveno ve smlouvě o prodeji.
Jakýkoli dokument uvedený v odstavci B1-B10 může být ekvivalentní elektronický záznam nebo jiný postup, pokud se strany dohodnou, nebo je běžné.

A.2. Licence, povolení, bezpečnostní kontroly a formality

B.2. Licence, povolení, bezpečnostní kontroly a formality

Pokud je to nutné, musí prodávající na vlastní náklady a nebezpečí získat vývozní licenci nebo jiné úřední povolení a provádět veškeré celní formality potřebné pro vývoz zboží.

V případě potřeby je kupující povinen obstarat na vlastní nebezpečí a náklady, dovozní licence nebo jiného úředního povolení a provádět veškeré celní formality pro dovoz zboží a jeho dopravu přes zemi.

A.3. přeprava a pojištění

B.3. přeprava a pojištění

a) smlouva o přepravě
Prodávající je povinen uzavřít smlouvu nebo obstará uzavření přepravě zboží z určeného místa doručení smlouvy, pokud je určeno v okamžiku dodání do přístavu určení nebo, je-li dohodnuto, do jakéhokoli místa v přístavu. Přepravní smlouva musí být provedena prodávajícím, na obvyklých podmínek a poskytne k přepravě na základě všeobecně uznávaných směru lodi typu běžně používaného pro přepravu prodaného zboží.
b) smlouva o pojištění
Prodávající je povinen na vlastní náklad carry pojištění nákladu, který odpovídá alespoň minimální pokrytí, jak to vyžaduje odstavec "C" Institutskaya, pokud jde o pojištění nákladu (Institute Cargo doložka) (LMA / IUA) nebo jinými podobnými podmínkami. Pojistná smlouva musí být uzavřena u pojistitele nebo pojišťovny, která má dobrou pověst, a poskytne kupující nebo jiná osoba, která má pojistný zájem o zboží, právo žádat přímo proti pojistiteli.
Kupující, je prodávající povinen, za předpokladu, že kupující potřebné informace požadované prodávajícím nést kupujícího výdajů takové dodatečné pojištění, které je možné získat, například, jak je uvedeno v odstavcích "A" nebo "B" Institutskaya, pokud jde o pojištění nákladu (LMA / IUA) nebo jiné podobné výrazy, a / nebo potažení odpovídající Institutsky podmínky vojenské akce a / nebo univerzitní podmínky stávek (LMA / IUA), nebo jinými podobnými podmínkami.
Pojištění by se měla týkat minimálně, stanovené v kupní smlouvě cenu navýšenou 10% (tj 110%) a provádí v měně smlouvy o prodeji.
Pojištění by mělo poskytnout zboží v rozmezí od doručení zásilky, jak je stanoveno v odstavcích A4 a A5 a přinejmenším do přístavu určení.
Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění.
Kromě toho je prodávající povinen poskytnout kupujícímu na kupujícího žádost, nebezpečí a náklady (pokud nějaké výdaje) informace, které mohou být potřebné ke kupujícímu poskytnout dodatečné zabezpečení.

a) smlouva o přepravě
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o přepravě.
b) smlouva o pojištění
Kupující nemá povinnost prodávajícího uzavřít smlouvu o pojištění. Nicméně, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu na jeho žádost nezbytné informace poskytnout dodatečné pojištění vyžadované ze strany kupujícího, jak je uvedeno v odstavci A3 b).

A.4. dodávka

B.4. Užívání dodávka

Prodávající je povinen dodat zboží buď umístěním na palubě nebo prostřednictvím poskytování zboží dodaného tímto způsobem. V tomto a v dalším případě, že prodávající je povinen dodat zboží na datu nebo v dohodnuté lhůtě a způsobem, který je obvyklý pro tento port.

Kupující je povinen převzít dodávku zboží, jakmile byly dodány v souladu s odstavcem A4, a přijmout zboží od dopravce v ujednaném přístavu určení.

A.5. Přenos rizik

B.5. Přenos rizik

Prodávající je povinen nést veškeré ztráty nebo poškození zboží, dokud není dodáno v souladu s odstavcem A4, s výjimkou riziku ztráty nebo poškození za okolností uvedených v odstavci B5.

Kupující nese veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od okamžiku doručení v souladu s odstavcem A4.
Na výchozí dle povinnosti kupujícího poskytnout oznámení v souladu s odstavcem B7, je povinen nést veškerá rizika ztráty nebo poškození zboží od sjednaného data nebo datum, ke kterému vypršela sjednanou dodací lhůty, za předpokladu, že zboží bylo výslovně individuálně jako komoditu, která je předmětem dohody.

A.6. Rozdělení nákladů

B.6. Rozdělení nákladů

Prodávající je povinen zaplatit:
a) veškeré náklady spojené se zbožím, dokud nebyly dodány v souladu s odstavcem A4, s výjimkou výdajů, které platí kupující, jak je uvedeno v odstavci B6; a
b) Nákladní a další je uvedeno v odstavci A3), včetně nákladů na naložení zboží na palubě a jakýchkoli poplatků v souvislosti s vykládky zboží v dohodnutém přístavu vykládky jež je předmětem smlouvy o přepravě účtované prodejci; a
c) náklady na pojištění uvedené v odstavci A3 b);
d) je-li to nezbytné, náklady na celních formalit nutných pro vývoz zboží, jakož i všech cel, daní a poplatků vybíraných na vývoz, jakož i náklady na jeho dopravu přes zemi, jsou-li v souladu s podmínkami smlouvy o přepravě k tíži prodávajícího.

Kupující je povinen s výhradou ustanovení odstavce A3 A), platit:
a) všechny související náklady na výrobek, protože to bylo dodáno v souladu s odstavcem A4, s výjimkou, případně náklady na celní formality potřebné pro vývoz zboží, jakož i daní, cel a dalších poplatků, které se platí za vývoz, jak je stanoveno v A6 d) doložka;
b) všechny související náklady a poplatky produktů v tranzitu do jejich příchodu do sjednaného přístavu určení, pokud tyto náklady a poplatky neplatí podle smlouvy o přepravě pro prodejce;
c) vypouštění, včetně odlehčovacími a přístavních poplatků, pokud tyto náklady a poplatky nepatří prodávajícímu na základě smlouvy o přepravě;
d) jakékoli dodatečné náklady vzniklé v důsledku Neoznámení prodejci v souladu s odstavcem B7, od sjednaného data nebo uplynutí sjednané doby pro přepravu za předpokladu, že zboží bylo výslovně individuálně jako zboží, které je předmětem smlouvy;
e) případně náklady na placení daní, cel a dalších úředních poplatků, jakož i pro provádění celních formalit splatné při dovozu zboží a náklady na jeho přepravu přes zemi, pokud tyto náklady a poplatky neplatí podle smlouvy o přepravě prodávajícímu.
f) náklady na dodatečné pojištění poskytované na žádost kupujícího, jak je stanoveno v odstavcích A3 b) a B3 b).

A.7. Všimněte si, na kupujícího

B.7. Všimněte si, prodejci

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu řádně informován, což umožňuje kupující, aby podnikla kroky normálně potřebné, aby mu mohla plnit převzetí zboží.

Je-li kupující oprávněn určit čas pro přepravu a / nebo v místě převzetí zboží do ujednaného přístavu určení, musí účet prodejci řádného oznámení tohoto rozhodnutí.

A.8. dodávání dokumentů

B.8. Potvrzení o doručení

Prodávající je povinen na svůj náklad včas poskytnout kupujícímu obvyklý dopravní doklad na dohodnutou přístavu určení.
Takový přepravní doklad by měl zahrnovat zboží podle smlouvy a musí být datován v dohodnuté doby přepravy, poskytnout kupujícímu požadavky na správné zatížení od dopravce v přístavu určení, a není-li dohodnuto jinak, umožnit kupujícímu prodat zboží v tranzitu době zasláním dokumentu na dalšího kupujícího nebo oznámením dopravci , V případě, že přepravní doklad je k jednání a vydala několik originálů, kupující musí být kompletní sadu originálů.

Kupující je povinen přijmout přepravní doklad vydaný v souladu s odstavcem A8, pokud to odpovídá smlouvě.

A.9. Kontrola, balení, označování

B.9. Kontrola zboží

Prodávající je povinen uhradit veškeré náklady spojené s kontrolou (kontrola kvality, měření, vážení, počítání), které jsou nezbytné pro dodání zboží v souladu s odstavcem A4, jakož i náklady na kontrolu zboží před odesláním, který je předepsán orgány vyvážející země.
Prodávající je povinen na své vlastní náklady balení zboží, s výjimkou případů, kdy konkrétní obchod se obvykle považuje loď je uvedeno ve smlouvě zboží rozbalili. Prodávající může balit zboží takovým způsobem, jaká je nezbytná pro jeho přepravu, pokud kupující před smlouvy neoznámí prodávajícímu specifické požadavky na balení. Značení balené zboží musí být provedeno správně.

Kupující je povinen uhradit náklady na povinné kontroly zboží před přepravou, kromě případu, kdy je tato kontrola provedena podle pořadí orgány vyvážející země.

A.10. Pomoc při získávání informací a které se týkají těchto výdajů

B.10. Pomoc při získávání informací a které se týkají těchto výdajů

Pokud to bude nutné, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu nebo aby mu pomohli při získávání, na žádost kupujícího na jeho riziko a náklady, dokumentů a informací, včetně důležitých bezpečnostních informací, které může požadovat, aby kupující na dovozu zboží a / nebo transportovat ho do finále destinace.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu za všechny náklady a poplatky vzniklé kupujícím v získávání nebo poskytování pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci B10.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu včas požadavky s ohledem na informace o bezpečnosti, aby prodávající mohl jednat v souladu s odstavcem A10.
Kupující je povinen uhradit prodávajícímu které jim vzniknou náklady a poplatky za poskytnutí nebo poskytnutí pomoci při získávání dokumentů a informací, jak je uvedeno v odstavci A10.
V případě potřeby je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nebo usnadnit v Prodávající obdržel na žádost prodávajícího na jeho riziko a náklady, dokumentů a informací, včetně důležité bezpečnostní informace, které mohou vyžadovat, aby prodávající doprava, vývoz zboží a pro jejich přepravu přes některý country.